INVESTICIJOS Į ROKIŠKIO VANDENTVARKĄ - VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA

      EU UAB „Rokiškio vandenys“ nuo 2004 metų Rokiškio mieste ir rajone įgyvendino jau 4 Europos Sąjungos paramos lėšomis finanuojamus vandentvarkos sektoriaus projektus (1 projektas finansuotas 2000-2006 m. finansavimo programos lėšomis, 2 projektai  2007-2013 m. programos lėšomis, 1 projektas pagal 2014-2020 m. programą).
Investicijų dėka infrastruktūros plėtros darbai (vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas, vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija) vykdyti Rokiškio mieste ir Kovališkio gyvenvietėje. Išplėtus ir sutvarkius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą neabejotinai pagerintos Rokiškio miesto ir rajono gyventojų buities sąlygos.
            Nuo 2014 m. birželio mėn. UAB „Rokiškio vandenys“ sėkmingai vykdė ir įgyvendino projektą „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Rokiškyje“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-003 (toliau - Projektas).  Projektas vykdytas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“, vadovaujantis Laikinosios tvarkos aprašu  (patvirtintas 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 998). Projektą siekiama finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Sanglaudos fondo lėšomis), vadovaujantis 05-3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų  finansavimo sąlygų aprašu Nr.1 (2016 m. sausio 27 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-50).
Bendra projekto „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Rokiškyje“ vertė – 1,07 mln. Eur.
            Investicijos į įrenginių rekonstrukciją buvo būtinos, kadangi, per paskutinius 30 metų Rokiškio miesto vandens gerinimo įrenginiuose nebuvo vykdomi esminiai technologinės bei su ja susijusios įrangos modernizavimo - atnaujinimo darbai, todėl įranga buvo susidėvėjusi, veikė neekonomiškai, neatitiko šiuolaikinių įrangai keliamų reikalavimų. Vandens filtravimo procesas vykdytas neautomatizuotai, neracionaliai naudotas vanduo eksploatuojamų filtrų praplovimui, daugelis plieninių gaminių (technologiniai vamzdynai, filtrų korpusų vidiniai paviršiai) buvo pažeisti korozijos. Atlikus vandens tyrimus buvo nustatyta, kad Rokiškio vandenvietės žaliame požeminiame vandenyje padidėjusi geležies koncentracija, amonio koncentracija epizodiškai viršijo leistinas vertes.
Projekto vykdytojas skirdamas ypatingą dėmesį geriamojo vandens kokybei bei siekdamas spręsti nusidėvėjimo problemas, atliko viešąjį rangos darbų pirkimą ir teikė paraišką Projekto finansavimui ES paramos lėšomis.
            Projekto įgyvendinimo metu rekonstruoti ir įrengti 2500 m3/parą galingumo vandens gerinimo įrenginiai, kurie aptarnauja 7458 būstus arba 14170 gyventojus prisijungusius prie centralizuotų vandens  tiekimo tinklų.
UAB „Rokiškio vandenys“ džiaugiasi, kad dėka atliktų rekonstrukcijos darbų, kurie sėkmingai užbaigti dar 2015 m. pabaigoje, Rokiškio miesto gyventojus pasiekia švarus kokybiškas, higienos normų reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo, taip pat gerėja ir bendra miesto ekologinė būklė. Saugus geriamasis vanduo yra gyvybiškai svarbus žmonių sveikatai ir ekonomikos gerovei.
            Projekto statybos darbus vykdė rangovas UAB „Infes“ jungtinėje veikloje su UAB „LitCon“. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdė UAB „Atamis“.
Dėl išsamesnės informacijos apie Projektą bei jo įgyvendinimo metu atliktus darbus kviečiame kreiptis į UAB „Rokiškio vandenys", Ežero g. 3, LT-42135 Rokiškis, el. p. , telefonai pasiteiravimui: tel. 71223, 71205.

logoapva logo