2013 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

PRITARTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2014 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS- 84

 

UAB ,,ROKIŠKIO VANDENYS“ 2013 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS

ATASKAITA

 

UAB „Rokiškio vandenys“ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 2002 m. gruodžio 31 d., registravimo pažymėjimo Nr. 039944, išduotas 2005 m. sausio 3 d., registro tvarkytojas–valstybės įmonė Registrų centras.

 

Pagrindinės ūkinės veiklos rūšys:

 • vandens surinkimas, valymas ir tiekimas ( kodas 36.00);

 • vandens surinkimas ir valymas ( kodas 36.00.10);

 • vandens tiekimas pramonės įmonėms (kodas 36.00.20);

 • vandens tiekimas gyventojams (kodas 36.00.30);

 • nuotekų valymas (37.00).

 

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 16 013 498 (šešiolika milijonų trylika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni) litai. Jis padalytas į 16 013 498 akcijas; vienos akcijos nominali vertė yra 1 litas; visos akcijos - paprastosios vardinės. Įstatinio kapitalo dydis lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Visos akcijos priklauso Rokiškio rajono savivaldybei. Įstatinis kapitalas apmokėtas pilnai.

Bendrovė dukterinių bei kitų bendrovių akcijų įsigijusi neturi.

 Įmonės pagrindinė veikla yra vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994 m. liepos 7 d. įstatymo Nr. I-533 17 straipsnio 21 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. sausio 13 d. nutarimu Nr.03-1, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2004 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr.75 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ patvirtino šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas. Šios teikiamų paslaugų kainos įsigaliojo nuo 2004 m. gegužės 1 d .

 Tiekiamų paslaugų kainos (nurodoma be PVM):

 - šalto vandens tiekimo kaina gyventojams - 1,66 Lt/kub. m;

 - šalto vandens tiekimo kitiems vartotojams buities poreikiams - 1,64 Lt/kub. m;

 - šalto vandens tiekimo kitiems vartotojams gamybos poreikiams - 1,69Lt/kub. m;

 - nuotekų šalinimo ir valymo gyventojams - 2,79 Lt/ kub. m;

 - nuotekų šalinimo ir valymo kitiems vartotojams - 2,76 Lt/ kub. m.

 

 BENDROVĖS VEIKLOS PER 2013 FINANSINIUS METUS APŽVALGA

 

Bendrovė, per 2013 m. vykdydama pagrindinę veiklą, gavo 4 993,71 tūkst. litų pajamų, iš kurių pajamos už vandens tiekimą sudarė 2 143,89 tūkst. litų, už nuotekų šalinimą ir valymą – 2 735,49 tūkst. litų, kitos pajamos – 114,33 tūkst. litų. Palyginti su 2012 m., pardavimo pajamos padidėjo 15,8 proc.

 Gautoms pajamoms uždirbti sąnaudos sudarė 5 044,39 tūkst. litų. Per 2013 m. įmonė patyrė 50,68 tūkst. litų nuostolį.

 2013 m. buvo aptarnaujami 27785 gyventojai( tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos).

 

Vandentiekio ūkis

 UAB „Rokiškio vandenys“ tiekia vandenį Rokiškio miestui ,Obelių m., Pandėlio m., Obelių priem., Juodupės, Kavoliškio, Bajorų, Jūžintų , Laibgalių, Kriaunų, Antanašės, Žiobiškio, Aleksandravėlės, Degsnių, Konstantinavos, Apaščios, Panemunėlio g. st., Panemunėlio mstl., Salų, Čivylių, Juozapavos gyvenvietėms. Eksploatuojami įrenginiai:

 • 18 vandenviečių;

 • 33 gręžiniai;

 • 5 vandens nugeležinimo stotys;

 • 1 antro pakėlimo siurblinė;

 • 137,4 km vandentiekio tinklų;

 • 245 priešgaisrinių hidrantų.

 Nugeležinamas vanduo Rokiškio m., Obelių m., Pandėlio m., Juodupės gyv., Laibgalių vandenvietėse.

 Vandens gamyba ir pardavimai

 Per 2013 metus iš gręžinių buvo pakelta 1457,90 tūkst. kub. m vandens, tiekta į tinklus 1411,30 tūkst. kub. m, vartotojų suvartota 1281,20 tūkst. kub. m geriamo vandens. Vandens netektys tinkluose sudarė 12,10 proc. Absoliutine reikšme netektys sudarė 240,02 tūkst. kub. m Didžiausios vandens netektys yra kaimų vietovėse eksploatuojamose vandenvietėse, kadangi vandentiekio tinklai yra susidėvėję, pakloti nesilaikant reikalavimų.

 Per metus 1 km vandentiekio tinklų vidutiniškai įvyko 5,7 avarijos.

 

 Vandens realizavimo struktūra:

 

gyventojams – 28,20 proc.;

komunaliniams poreikiams – 11,7 proc.;

pramonei – 60,1 proc.

AB „Rokiškio sūris“ buvo parduota 548,87 tūkst. kub. m, gauta 885,48 tūkst. Lt pajamų. Vandens realizavimo pajamose tai sudaro 41,3 proc.

 

Vandens apskaita

Vandentiekio prijungimų (įvadų) skaičius – 3,346 tūkst. vnt.

Aptarnaujamų įmonės paslaugomis vartotojų skaičius (iš viso) – 9,012 tūkst. :

kuriems tiekiamas ir vanduo ir šalinamos nuotekos – 7,216 tūkst.;

kuriems tik tiekiamas vanduo (neprisijungę prie nuotekų tinklo) – 1,478 tūkst.;

kuriems tik šalinamos nuotekos( neprisijungę prie vandentiekio tinklo) – 0.318 tūkst.

Pas vartotojus įrengta 11537 skaitiklių. Yra 372 abonentai, kurie neturi apskaitos prietaisų.Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1507, šie abonentai atsiskaito pagal savivaldybės nustatytas vandens suvartojimo normas.

Skirtumas tarp įvadinės apskaitos ir deklaruotų gyventojų parodymų sudaro 12,3 proc.

 

 Nuotekų ūkis

 UAB „Rokiškio vandenys“ priima ir išvalo nuotekas Rokiškio m., Obelių m., Pandėlio m., Bajorų, Kavoliškio, Juodupės, Kriaunų, Konstantinavos, Panemunėlio gel. st. gyvenvietėse.

 Eksploatuojami įrenginiai:

 • 7 nuotekų valymo įrenginiai;

 • 27 nuotekų perpumpavimo stotys;

 • 94,5 km nuotekų tinklų.

 Per 2013 metus iš vartotojų buvo priimta 781 tūkst. kub. m nuotekų, biologiniuose valymo įrenginiuose išvalyta 1322,50 tūkst. kub. m nuotekų. Įmonė nuotekų valymo įrenginiuose valo 100 proc. šalinamų nuotekų.

 Vandens pritekėjimai į nuotekų tinklus sudarė 41 proc. Per metus 1 km kanalizacijos tinklų vidutiniškai įvyko 6,9 avarijos.

 Kanalizacijos išvadų skaičius -2704 vnt.

 
Nuotekų šalinimo paslaugų struktūra:

gyventojams – 37,8 proc.;

komunaliniams poreikiams – 22,2 proc.;

pramonei – 40,0 proc.

Iš AB „Rokiškio sūris“ į valymų įrenginius buvo priimta 179,2 tūkst. kub. m nuotekų, gauta 1000,7 tūkst. Lt pajamų. Tai sudaro 36,6 proc. bendrose pajamose.

 

FINANSINĖ ANALIZĖ

 Pajamos

2013 metais gauta 4 993,71 tūkst. Lt pajamų, iš jų :

2 143,89 tūkst. Lt - vandens realizavimo pajamos;

2 735,49 tūkst. Lt - nuotekų realizavimo pajamos;

114,33 tūkst. Lt - kitos pajamos (iš kurių: gauti delspinigiai ir netesybos – 15,53 tūkst. Lt; nurašytų beviltiškų skolų grąžinimas -1,61 tūkst. Lt; finansinės veiklos pajamos-34,87 tūkst. Lt; mechanizmų nuoma ir papildomi darbai -62,32 tūkst. Lt).

 

Vandens suvartojimo bei nuotekų šalinimo kiekiai ir gaunamos pajamos iš pagrindinės veiklos 2013 m. pateikiamos 1 lentelėje

 

Rodikliai

Mato vnt.

Vanduo

Nuotekos

Bendras

Pajamos:

tūkst. Lt

2 143,89

2 735,49

4 879,38

gyventojai

600,17

803,06

1 403,23

kom.buit. poreikiai

246,28

478,47

724,75

pramonė

1 297,44

1 453,96

2 751,40

Suvartota vandens

tūkst.kub.m

1 281,20

781,00

 

gyventojai

361,53

294,91

 

kom.buit. poreikiai

150,19

173,02

 

pramonė

769,48

312,07

 

 

Įplaukos

Per 2013 metus buvo gauta 5 874,73 tūkst. Lt įplaukų. Iš jų:

įplaukos iš fizinių asmenų - 1 704,65 tūkst. Lt;

įplaukos iš juridinių asmenų - 4 134,03 tūkst. Lt;

kitos įplaukos – 36,05 tūkst. Lt.

 

Pirkėjų skolos 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 473,40 tūkst. Lt; iš jų :

neuždelstos skolos – 414,54 tūkst. Lt(iš kurių Rokiškio rajono savivaldybė ir jos įmonės – 66,83 tūkst. Lt);

abejotinos skolos:

BUAB „Baltic Mills‘“ – 48,55 tūkst. Lt;

BUAB „Geltonas laivas“ – 6,98 tūkst. Lt;

 2013 m. ilgalaikių įsipareigojimų įmonė neturėjo. Kadangi trumpalaikius įsipareigojimus sudarė 1 mėn. skolos tiekėjams, todėl įmonė galėjo laiku atsiskaityti su tiekėjais, darbuotojais ir biudžetu.

 Sąnaudos

 2013 metų sąnaudos sudarė 5 044,39 tūkst. Lt.

Rodikliai

Mato vnt.

Vanduo

Nuotekos

Bendras

Sąnaudos iš viso

tūkst. Lt

2 317,36

2 727,03

5 044,39

Gamybinės sąnaudos:

1 652,87

2 280,36

3 933,23

tiesioginės

1 322,71

1 815,99

3 138,70

netiesioginės

330,16

464,37

794,53

Veiklos

337,75

424,16

761,91

Mokesčiai

326,74

22,51

349,25

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudų struktūroje pagal atskirus išlaidų elementus didžiausią dalį sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 17,50 proc., darbo apmokėjimas – 29,78 proc., socialinio draudimo įmokos – 9,40 proc., elektros energija – 18,19 proc.

 

 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudų struktūra 2013 m.

Rodikliai

Vandens tiekimas (tūkst. Lt)

Nuotekų tvarkymas (tūkst. Lt)

Iš viso

(tūkst. Lt)

Struktūra

(proc.)

Medžiagos

83,55

46,56

130,11

2,58

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

404,29

478,63

882,92

17,50

Elektros energija

356,87

560,67

917,54

18,19

Kuras ir tepalai

66,32

83,09

149,41

2,96

Šildymas

21,62

36,62

58,24

1,15

Darbo apmokėjimas

638,55

863,48

1 502,03

29,78

Socialinis draudimas

201,48

272,61

474,09

9,40

Paslaugos pagal sutartis

142,77

242,19

384,96

7,64

Kitos sąnaudos

75,17

120,67

195,84

3,88

Mokesčiai

326,74

22,51

349,25

6,92

Iš viso sąnaudų

2 317,36

2 727,03

5 044,39

100,00

 

Teikiamų paslaugų 1 kub. m savikaina ir vidutinis tarifas 2013 m.

 

 

Mato vnt.

Vanduo

Nuotekos

Bendra

Savikaina

Lt/kub. m

1,81

3,50

5,31

Vidutinis tarifas

1,67

3,51

5,18

 

Darbuotojų skaičius ir darbo apmokėjimo lėšos

 

2013 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 62 darbuotojai.

Darbuotojų paskirstymas pagal padalinius:

 • vandens tiekimo ir nuotekų tinklų padalinys -19 darbuotojų;

 • nuotekų valymo padalinys - 16 darbuotojų;

 • energomechaninis padalinys - 6 darbuotojai;

 • klientų aptarnavimo padalinys - 10 darbuotojų;

 • administracija – 5 darbuotojai;

 • vandenruošos padalinys – 6 darbuotojai.

Išlaidos apmokėti už darbą (atlyginimas ir socialinio draudimo įmokos), tenkančios 1 darbuotojui per metus, sudarė 31,87 tūkst. litų.

Vidutinis mėnesio darbuotojo darbo užmokestis – 2018,86 Lt.

 Ilgalaikis turtas

 2013m. įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 10 802,90 tūkst. litų.

Eil.Nr.

IMT pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšos, tūkst.Lt

LR biudžeto lėšos, tūkst. Lt

UAB„Rokiškio vandenys“ lėšos, tūkst. Lt

 

1

Vandentiekio tinklai Rokiškio m. 3883,78 m; sudaryta galimybė prisijungti 127 gyventojams

905,87

106,38

70,14

2.

Nuotekų tinklai Rokiškio m. 7990,13 m; sudaryta galimybė prisijungti 218 gyventojų

2 579,78

302,95

199,76

3.

Nuotekų tinklai Kavoliškio gyv. 4251,93 m; sudaryta galimybė prisijungti 138 gyventojams

1 312,50

154,13

101,63

4.

Vandentiekio tinklai Rokiškio m. 4530,21 m; sudaryta galimybė prisijungti 245 gyventojams

926,67

109,02

147,30

5.

Nuotekų tinklai Rokiškio m. 7337,88 m; sudaryta galimybė prisijungti 453 gyventojams

2 604,96

306,47

414,08

6.

Vandens gerinimo įrenginiai Rokiškio r. Laibgalių km.

 

 

71,90

7.

Geoterminio šildymo sistema Ežerog.3

 

 

72,79

8.

Ratinis traktorius su frontaliniu krautuvu

 

 

171,90

9.

Krovininis automobilis su pakėlimo pakrovimo mechanizmu

 

 

68,71

10.

Ratinis ekskavatorius-krautuvas

 

 

55,00

11.

Automobilis Ford Tranzit

 

 

24,38

12.

Automobilis Ford Tranzit

 

 

21,49

13.

Panardinamas nuotekų siurblys

 

 

11,50

14.

Mobili tvora su klojiniais

 

 

9,59

15.

Termovizorius

 

 

5,00

16.

Kita įranga (siurbliai,orapūtė ir kt.)

 

 

49,00

 

Viso:

8 329,78

978,95

1 494,17

 2013 m. nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 882,80 tūkst. Lt.

 

Ataskaitinių metų pelnas ( nuostolis)

 

2013 m.

Įprastinės veiklos pelnas ( nuostolis) (tūkst. Lt)

-146,38

vanduo

-165,60

nuotekos

19,22

kita veikla

95,70

Grynasis pelnas (nuostolis) (tūkst. Lt)

-50,68

 

2013 m. buvo atlikti šie darbai:

2013 m.UAB „Rokiškio vandenys“ lėšomis buvo atlikti šie darbai:

 - išvežta 3010 m3 dumblo iš Rokiškio nuotekų valymo įrenginių , darbų vertė -75 250 Lt.;

 - atlikta Rokiškio miesto vandentiekio linijos Taikos g.nuo VŠ-91 iki VŠ-118 renovacija, ilgis 135m, darbų vertė 65 050 Lt.;

 - atlikti Rokiškio miesto vandentiekio bokšto remonto darbai, darbų vertė – 48 970 Lt;

 - atlikti administracinio pastato Ežero g. 3 stogo dangos remonto darbai, darbų vertė – 18 186 Lt;

 - atlikti gamybinio pastato (katilinės) remonto darbai Rokiškio NVĮ, darbų vertė – 18 402 Lt;

 

 BENDROVĖS PLANAI IR PROGNOZĖS

 UAB „Rokiškio vandenys“ vykdo 2007-2013m. projektą, kodas VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, finansuojamą ES Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir įmonės lėšomis. Priemonės tikslas – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

 

Baigus įgyvendinti projekto Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-106 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškyje“ rangos darbų sutartį Nr.DS-29 , liko 237 505,25 Lt sutaupytų lėšų. Iš šių lėšų bus įgyvendinamas papildomas projektas „Nuotekų tinklų plėtra Kavoliškio gyvenvietėje“. Darbams atlikti 2013m.gruodžio 16d. su JVG UAB „Aldma“ ir UAB „Rokiškio apdaila“ pasirašyta rangos darbų sutartis Nr.2013-DS-54, darbų vertė 241 895,50 Lt. Įgyvendinant šį nuotekų tinklų plėtros projektą Kavoliškio gyvenvietėje bus papildomai nutiesta apie 330m nuotekų tinklų, pastatyta 1 nuotekų siurblinė ir taip sudarytos sąlygos prisijungti prie nuotekų tinklų 8 būstams. Projektą numatome baigti 2014 m. gruodžio mėn.

 

2013 m. rugsėjo 16 d. pasirašyta rangos sutartis Nr.2013-DS-35 „Rokiškio miesto vandens gerinimo įrenginių statyba“, sutarties vertė 3 812 000 Lt. Rokiško miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai bus pradėti, pasirašius finansavimo-administravimo sutartį su LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra. Darbus numatoma baigti 2015 m. liepos 1d.

 

2013 m. liepos 31 d. pasirašyta projekto „Vandens gerinimo įrenginių rekontrukcija Rokiškyje“ administravimo, viešinimo ir statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis Nr.2013-TP-34, sutarties vertė 110 110 Lt.

 

____________________