KAIP TAPTI BENDROVĖS KLIENTU?

Bokšas

 • Statytojas norėdamas prie veikiančių tinklų prijungti gyvenamą namą ar butą turi kreiptis į UAB”Rokiškio vandenys” Ežero g.3, Rokiškis ir užpildyti paraišką
 • Paraiškos techninėms sąlygoms gauti priimamos pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais  nuo 7.30 val. iki 16 val., penktadieniais nuo 7.30 val. iki 13 val. (Ežero g. 3, Rokiškis).
   
 • Prisijungimo sąlygos per 10 dienų išduodamos pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais  nuo 7.30 val. iki 16 val., penktadieniais nuo 7.30 val. iki 13 val. (Ežero g. 3, Rokiškis).

 • Prisijungimo sąlygų gavimui statytojas turi  pateikti sklypo nuosavybės (ar nuomos) dokumentus.

 • Statytojas norėdamas prie veikiančių tinklų prijungti gamybinius ar kitus negyvenamos paskirties statinius turi kreiptis į UAB”Rokiškio vandenys” Ežero g.3, Rokiškis ir užpildyti paraišką prisijungimo sąlygų gavimui ir pateikti ištrauką iš genplano bei sklypo nuosavybės (ar nuomos) dokumentus.

 • Gavus prijungimo sąlygas, parengiamas projektas. Projektuojant tinklus per privačias valdas ar valstybinėje žemėje išnuomotus sklypus ar projektuojant pajungimą prie vandentvarkos tinklų, kurie nėra UAB “Rokiškio vandenys” balanse, statytojas turi gauti savininkų ar nuomininkų raštišką sutikimą. Parengtą projektą pateikti suderinimui UAB “Rokiškio vandenys”
  PRAŠYMAS PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS SUDARYTI

 • Prieš pradedant vykdyti darbus gauti leidimą žemės kasinėjimo darbams (leidimai išduodami seniūnijose).

 • Pagal parengtą projektą, atlikti darbus. Vykdant prijungimą prie veikiančių tinklų, kviesti UAB "Rokiškio vandenys" atstovą. Pajungimo datą derinti nevėliau kaip prieš 7 dienas iki pageidaujamo objekto prijungimo datos.

 • Atlikus darbus kviesti UAB "Rokiškio vandenys" atstovus vandens uždarymui, atidarymui, atliktų darbų apžiūrai (lauko tinklų apžiūra atliekama neužverstoje tranšėjoje), vandens apskaitos mazgo (VAM) priėmimui.

 • Esant teigiamai išvadai, apie pastatytų vandentvarkos objektų būklę, sudaroma sutartis.

 • Vandentvarkos paslaugos pradedamos teikti, tik pasirašius paslaugų tiekimo sutartį.

 • Kontaktiniai telefonai pasiteiravimui: (8-458) 71223, (8-458) 71205.

 • Tinkami neįvykdžius prijungimo sąlygų ar atlikus kitus neleistinus veiksmus numatytus 2006-12-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-629 patvirtintose „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse“ prisijungimas prie tinklų gali būti laikomas savavališku pasijungimu ir gali būti taikomos numatytos sankcijos.