Naujienos

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

logo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais, 33 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos paslaugų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“, Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įvertinusi UAB „Rokiškio vandenys“ 2023 m. liepos 31 d. raštu Nr. 37 „Prašymas suderinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas“ pateiktą prašymą, 2023 m. spalio 10 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-14520), 2023 m. lapkričio 20 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-16344), 2023 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. 45 ,

 

 

 

2023 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 46 pateiktą papildomą informaciją ir duomenis bei atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2023 m. lapkričio 29 d. pažymą Nr. O5E-1029 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Taryba 2023 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3E-1761 nustatė UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

 

kurios įsigaliojanuo2024 m. sausio 1 d. Naujomis kainomis bus atsiskaitoma už sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį , nuotekų tvarkymą ir paviršinių nuotekų tvarkymą.

 

 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

 

 

logo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 ir 8 punktais, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. OS-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ 28.1, 30.3 papunkčiais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 03E-1319 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir atsižvelgdama į UAB „Rokiškio vandenys“ 2022 m. spalio 10 d. raštą Nr. 71 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2022 m. spalio 28 d sprendimu Nr. TS-225 nustatė UAB “Rokiškio vandenys” perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas,

 

Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Įgyvendinus projektą pasiektas pagrindinis tikslas - padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą ir apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio Rokiškio rajone. Rekonstravus Rokiškio valymo įrenginius užtikrintas išleidžiamų nuotekų išvalymo rodiklio pagal fosforą (0,35 mg/l) atitikimas Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programai, upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planams bei kitiems teisės aktams, tai pagerina paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklę, Rokiškio gyventojai aprūpinami kokybiškomis viešosiomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis ir mažinama aplinkos tarša nuotekomis, efektyviau įgyvendinami vandenų apsaugos ir naudojimo reikalavimai. Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai aptarnauja 6 818 būstus arba 11 591 gyv.
Projektas užbaigtas 2022 m. rugpjūčio mėn. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų buvo skirta 1 010 800,00 Eur, o 252 700,00 Eur prisidėjo UAB „Rokiškio vandenys“. Bendra projekto vertė – 1 263 500,00 Eur.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

logo

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 ir 8 punktais, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. OS-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ 28.1, 30.3 papunkčiais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 03E-1178 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir atsižvelgdama į UAB „Rokiškio vandenys“ 2021 m. spalio 5 d. raštą Nr. 94 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2021-10-29 sprendimu Nr. nustatė UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas,

 

kurios įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d. Naujomis kainomis bus atsiskaitoma už sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį , nuotekų tvarkymą ir paviršinių nuotekų tvarkymą.

 

 

 

GYVENTOJŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ ROKIŠKIO M.

Šiuo metu įgyvendinamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamas projektas „Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Rokiškio m.“ Nr. LAAIF-S-46. Projektui finansuoti skirtos subsidijos dydis 82 928,00 Eur. Viso Projekto lėšų poreikis – 136 161,30 Eur. ...

Puslapiai