Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Įgyvendinus projektą pasiektas pagrindinis tikslas - padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą ir apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio Rokiškio rajone. Rekonstravus Rokiškio valymo įrenginius užtikrintas išleidžiamų nuotekų išvalymo rodiklio pagal fosforą (0,35 mg/l) atitikimas Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programai, upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planams bei kitiems teisės aktams, tai pagerina paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklę, Rokiškio gyventojai aprūpinami kokybiškomis viešosiomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis ir mažinama aplinkos tarša nuotekomis, efektyviau įgyvendinami vandenų apsaugos ir naudojimo reikalavimai. Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai aptarnauja 6 818 būstus arba 11 591 gyv.
Projektas užbaigtas 2022 m. rugpjūčio mėn. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų buvo skirta 1 010 800,00 Eur, o 252 700,00 Eur prisidėjo UAB „Rokiškio vandenys“. Bendra projekto vertė – 1 263 500,00 Eur.