Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

logo               Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Projekto tikslas - padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą ir apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio Rokiškio rajone. Įgyvendinus projektą bus rekonstruoti Rokiškio valymo įrenginiai ir bus užtikrintas išleidžiamų nuotekų išvalymo rodiklio pagal fosforą (0,35 mg/l) atitikimas Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programai, upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planams bei kitiems teisės aktams, kas leis pagerinti paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklę, aprūpinti Rokiškio gyventojus kokybiškomis viešosiomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis ir mažinti aplinkos taršą nuotekomis, efektyviau įgyvendinti vandenų apsaugos ir naudojimo reikalavimus.

            Planuojama projektą užbaigti iki 2022 m. vasario mėn. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos fondų, konkrečiai iš Sanglaudos fondo lėšų yra skirta 1.034.686,96 Eur, o 258.671,75 Eur skirs UAB „Rokiškio vandenys“.

 

 

Žymos: